Woonvormen

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten

Behandeling

Stichting Keroazie


Beschermd wonen/Verblijf

Ambulante begeleiding

Dagactiviteiten
Kwaliteit van zorg en methodiek 

Stichting Keroazie is HKZ gecertificeerd voor
het schema Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg 2009 inclusief addendum 2011 en iso 9001


Aquar erkenning - stagiaires groen
Calibris erkenning - stagiaires zorg
Keurmerk "Zoönise verantwoord bedrijf"
Keurmerk "Gegarandeerd Groningen"
Keurmerk "Waddengoud”

 

Cliëntenraad

Onze kwaliteits rapportage is op te halen via de volgende link (pdf)

Regulier onderzoek naar wettelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen door GGD Groningen. Voor de bevindingen in 2017; download het rapport via deze link;

Definitief rapport Stichting Keroazie - Toezicht Wmo 2017.pdf


Incident Kloosterburen jan. 2016Download

Raad van Toezicht

Het incident in Kloosterburen waarbij tijdens de jaarwisseling 2015 - 2016 Jesse van Wieren omkwam heeft ook op ons grote indruk gemaakt. Twee van onze cliënten waren hierbij betrokken en dit drukte onze neus op de feiten dat we als zorginstelling nog wel wat te leren hadden. Na een uitgebreid intern onderzoek kwamen verbeteringen aan het licht die daarna onder toezicht van directie en Raad van Toezicht werden geimplementeerd.

Ook de Inspectie Gezondheidszorg heeft deze kwestie onderzocht en kwam op 14 maart 2017 met een rapport met aanbevelingen. Het bleek dat onze conclusies gedeeld werden.

Zie ook :Link 1 (Rapport IZG)  Link 2 (Reactie Stichting Keroazie op rapport IZG) Link 3 Nieuwsitem De Marne.Nieuws  21 sept. 2017


Onze kwaliteitsdoelstellingen hangen nauw samen met onze uitgangspunten voor de zorg; namelijk Harmonie, Participatie, Cliëntgerichtheid, Doelgericht en Kwaliteit .


In de eerste plaats draait het om de cliënt en zijn of haar sterke kanten, harmonie in zichzelf en in de leefomgeving. Participatie in de maatschappij en deelnemen aan activiteiten binnen en buiten Stichting Keroazie wordt in grote mate ondersteund. Cliënten kunnen hun kwaliteiten herkennen en ontwikkelen tijdens de dagbesteding en daarbij kijken we continu naar wat past bij de cliënt.
De ondersteuning sluit aan bij de leerwensen en behoeften van de cliënt en zijn of haar  omgeving. We stellen samen haalbare doelen op waarbij er ook de mogelijkheid is om verder te groeien binnen Stichting Keroazie; van Beschermd wonen/Verblijf met 24 uurs zorg In Pieterburen of Leek naar meer zelfstandigheid in het Tussenhuis te Eenrum, ook nog met 24 uurs zorg tot zelfstandig wonen in een oefenhuis te Ulrum en tot slotte helemaal zelfstandig wonen eventueel nog met ambulante begeleiding.

Kwaliteit van zorg bestaat niet alleen uit de wensen en behoeften van de cliënt, maar ook de visie van medewerkers en bijvoorbeeld gemeenten en zorgkantoren op kwaliteit van zorg. De organisatie moet aan wettelijke eisen voldoen en medewerkers aan deskundigheidseisen.
Door middel van tevredenheidsonderzoeken en analyses van klachten,complimenten, afwijkingen en incidenten zijn we in staat om tijdig te sturen op kwaliteit van zorg. Een extern kwaliteitsbureau ondersteund stichting Keroazie bij haar kwaliteitsdoelstellingen.

 

Methodiek

Vanaf 2016 werkt we binnen stichting Keroazie mbv de methodiek "oplossingsgericht werken". Onze grondhouding is waarderend, vriendelijk, klantgericht (niet klantgezwicht), niet-oordelend, aanmoedigend, activerend, respectvol, gemeend, eerlijk en oprecht, uitnodigend en gericht op samenwerking en leading from one step behind.

Alle lagen binnen onze organisatie zijn geschoold mbt deze methodiek en deze methodiek wordt onderling toegepast en ook in de begeleiding van onze cliënten.

Klacht & privacy

Kwaliteitsrapportage 2017

Stichting Keroazie handelt in de geest van de Goverance Code. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur komen minimaal driemaandelijks bij elkaar voor overleg.

Bewoners participeren in de twee wekelijkse bewonersoverleggen op de verschillende locaties. Een afgevaardigde van iedere woonvorm, dagbesteding en ambulant participeert in de cliëntenraad . Deze cliëntenraad vergadert een aantal malen per jaar en wordt ondersteund door Zorgbelang Groningen. Om de keer wordt er vergaderd met de bestuursvoorzitter van de stichting. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en we proberen direct en gezamenlijk een oplossing te zoeken. 

Keurmerken

Wij zien klachten als gratis advies om onze organisatie continu te verbeteren. We hebben een intern klachtenreglement die cliënten en betrokkenen kunnen opvragen bij begeleiders of het bestuur. Daarnaast zijn we aangesloten bij een externe klachtencommissie. (zie ook hierboven bij Downloads)

Om de zorg goed te kunnen uitvoeren registreren wij persoonlijke gegevens en gegevens over de geleverde zorg. Wij nemen alle maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en wij delen alleen informatie met derden wanneer de cliënt hiervoor toestemming gegeven heeft. Dit ligt vast in ons privacyreglement wat hier te downloaden is

Jaarlijks Rapport Toezicht WMO - GGD Groningen